teskon2007

BİLDİRİLER


Dubleks Ev Geometrisine Sahip Kapalı Ortamlarda Farklı Isıtma Yöntemlerinin Doğal Taşınımla Isı Transferi Üzerine Etkilerinin Sayısal Analizi
Birol Şahin


Geçirgen Yüzeylerinden Üfleme Yapılan Kare Kesitli Silindir Etrafındaki Akışta Isı Geçişinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Burhan Çuhadaroğlu


Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi
Serhan Küçüka, Erdem Musaoğlu


Orifis ile Debi Ölçülmesinde Güvenilirlik ve Hassasiyetin Termodinamik Değerlendirmesi
Ahmet Can


Yeraltı Taşıma Sistemleri İstasyonlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemiyle Yangın ve Havalandırma Simülasyonu
Serkan Kayılı, O. Cahit Eralp


Geleneksel Mimaride İklimle Uyumlu Binalar: Mardin’de Bir Öğrenci Atölyesi
Gülten Manioğlu


Trabzon İklim Koşullarına Göre Isıl Performans Açısından Uygun Pencere Tiplerinin Belirlenmesi
Yalçın Yaşar, Asiye Pehlevan, Sibel Maçka


Bina Enerji Tasarrufunda Pasif Akıllılığın Önemi
Meltem Bayraktar, Zerrin Yılmaz


LNG’nin Kriyojenik Enerjisini Kullanan Güç Çevriminin Analizi
H. Kürşad Ersoy, S. Orkun Demirpolat


Havalandırma Kanallarında Deprem Askı Halatlarının Tasarımı
Kağan Çalışkan, İ. Cem Parmaksızoğlu


Silindirik Parabolik Güneş Toplayıcılarının Termodinamik Değerlendirmesi
Candeniz Seçkin


CO2 Soğutkanlı Sıcak Su Isı Pompalarının Performans Analizi
Arif Emre Özgür


Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı
Ömer Kaynaklı, Recep Yamankaradeniz


İlköğretim Dersliklerinde Termal Konfor Araştırması
Yalçın Yaşar, Asiye Pehlevan, Esra Altıntaş


Sağlıklı Kentler İçin Pasif İklimlendirme ve Bina Aerodinamiği
Vildan Ok


Binalarda Günışığından Yararlanma Yöntemleri: Çağdaş Teknikler
Alpin Köknel Yener


Güneş Enerjisi Teknolojileri, İTÜ’de Yapılan Çalışmalar ve Binalarda Uygulamaları
Figen Kadırgan


Sağlıklı Binalar İçin Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı
Gül Koçlar Oral


Sağlıklı Kentlerle ve Yapılarla İlgili Türkiye’nin Gürültü Politikası
Sevtap Yılmaz Demirkale, Mine Aşcıgil


Sağlıklı ve Yaşanabilir Çevreler İçin Akustiğin Önemi
Nurgün Tamer Bayazıt, Mine Aşcıgil


Dünya’da ve Türkiye’de Isıl Konfor Çalışmaları
Abdulvahap Yiğit, İbrahim Atmaca


İklimlendirilen Ortamlarda İnsan Isıl Tepkileri ve Sağlığı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
İbrahim Atmaca, Abdulvahap Yiğit


İnsan Vücudundan Ortama Taşınım, Işınım ve Nem Transferi ile Gerçekleşen Isı Transferinin Birleşik Modellemeyle Üç Boyutlu Sayısal Çözümlemesi
Gökhan Sevilgen, Muhsin Kılıç


İç Ortam Havasında Biyoaerosol Düzeyleri
Gülen Güllü, Sibel Menteşe


Bazı Kapalı Ortamlarda Formaldehit Etkilenimi
Songül Acar Vaizoğlu


Kocaeli’de Farklı Mikroçevrelerde Uçucu Organik Bileşikler, Ağır Metaller ve İnorganik Gaz Fazı Kirleticilerin İç ve Dış Ortam Seviyelerinin Belirlenmesi
Zehra Bozkurt, Demet Arslanbaş, Hakan Pekey, Beyhan Pekey, Abdullah Zararsız, Güray Doğan, Yetkin Sönmez Dumanoğlu, Abdurrahman Bayram, Nurettin Efe, Gürdal Tuncel


Konutlarda Radon Konsantrasyon Değerlerinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi
Nilgün Çelebi


Bina-İçi Yüzeylere Çökelmiş Partiküllerdeki Uçucu Organik Madde İçeriğinin Niceliksel Analizi
Sait C. Sofuoğlu, Mustafa Odabaşı, Aysun Sofuoğlu


Konutlarda İç Hava Kalitesi ile İlgili Ölçüm Sonuçlarının Analizi
Hüsamettin Bulut


Yüksek Binalarda Pis Su Drenaj ve Havalık Sistemleri: Etkili Basınç Kontrolü İçin Seçenekler
İsmail Can, Ömer Kantaroğlu


Hastanelerde İnşaat ve Tesisat Sistemi Kaynaklı İnfeksiyon Etkenleri
M. Cem Ergon


Hastanelerdeki Hijyenik Ortamların Mimari Tasarımı
Özge Eberliköse


Hijyenik Ortamların Hava Filtrasyonu
Lale Ulutepe


Hastane Hijyenik Ortamları İçin Klima ve Havalandırma Sistemleri Tasarım Parametreleri
Orkun Baki Anıl, Moghtada Mobedi, M. Barış Özerdem


Hastane Hijyenik Ortamlarının Klima ve Havalandırma Sistemleri
Orkun Baki Anıl, Moghtada Mobedi, M. Barış Özerdem


Temiz Oda Tasarımı ve İklimlendirme Sisteminin Temiz Oda’larda Önemi
Metin Kenter


Ülkemizde Hastane Hijyenik Alan Klima ve Havalandırma Tekniğinin Durumu
Ali Boylu


Hastane İnfeksiyonları ve Önemi
Zeynep Gülay


Basınçlı Havanın Üretimi, Şartlandırılması ve Dağıtımı: Enerji Verimliliği Açısından Yeni Mühendislik Kriterleri
Erol Ertaş


Bir Gıda İşletmesinde Fonksiyon Kalite Kontrol Uygulaması
Burak Olgun, Barbaros Batur, Hüsamettin Batur, Hasan Tüter, Hasan Alpay Heperkan


Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Odamızın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Oğuz Türkyılmaz


Kapasitörün Buzdolabı Performans Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
Volkan Aslan, Ayşe Bilgen Ekin, Yunus Çerçi


Klima Sistemlerinde Buz Depolama Yönteminin Üçlü Elektrik Tarifesine Göre Ekonomik Analizi
Veli Doğan


Doğalgaz Dağıtım İhalelerinin Finansal Değerlendirilmesi
Umran Serpen


Endüstride ve Ticari Yapılarda Doğal Soğutma (Free Cooling) Sistemlerinin Uygulanması
Mustafa Bilge


İzmir İli Serbest Soğutma Potansiyelinin Araştırılması
Mehmet Azmi Aktacir, Hüsamettin Bulut


Soğuk Sulu İklimlendirme ve Proses Soğutma Uygulamalarında Enerji Tasarruflu Serbest (Doğal) Soğutma Sistemleri
Hasan Acül


Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Devreye Alma, Test, Ölçüm ve Ayar (Commisioning) Çalışmaları
Mustafa Bilge


İlaç Fabrikasında HVAC Validasyon Çalışmaları Hakkında Genel Değerlendirme
Filiz Özcan


Temiz Oda Klima Sistemlerinde Devreye Alma, Dengeleme, IQ ve OQ Testleri, Ölçüm ve Belgelendirme
Hasan Alpay Heperkan


Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Performans Kalifikasyonu (PQ) Çalışmaları
Dilek Sunar


Test ve Ölçü Cihazlarının Kalibrasyonu ve Kalibrasyonun Önemi
Selman Ölmez


Ameliyathanelerde Standart, Yönetmelik ve Denetim Boşluğu ve MMO Yaklaşımı
Tevfik Peker


Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Kanunu
Erdal Çalıkoğlu


İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Yönetimi
Ali Güngör, Senem Güngör Öztürk


Yüksek Binalarda Enerji Yönetimi; Sabancı Center Örneği
Eser Çizer


Kamu Sektöründe Enerji Yünetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Örneği
Mustafa Can Yaman, Gülden Gökçen


Sanayi Sektöründe Enerji Yönetimi: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Örneği
Murat Tüzen, İzzet Şenol


Doğalgazlı Kojenerasyon Sisteminin Termodinamik Analizi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
Nilay Akdeniz, Cemre Doğan İlhan, İbrahim Üçgül, Mustafa Acar, Mustafa Nuri Güven Bayhan


Soğutucu Akışkanların Çevresel Etkileri ile İlgili Yeni Yasal Düzenlemeler ve Hedefler
Hüseyin Bulgurcu, Okan Kon, Nadir İlten


Güneş Enerjisiyle Damıtma Sisteminin Farklı Havuz Yüzeyleri İçin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yusuf Çay, Kemal Atik, Zafer Cingiz


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemleri; Sarayköy Bölgesel Isıtma Sistemi
Halil Çetin, Habib Gürbüz, Mustafa Acar


Güneş Enerjisi Destekli Mekanik Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompasıyla Kurutma Fırını Tasarımı ve Termodinamik Analizi
Mustafa Ertürk, Zuhal Oktay


Gıdaların Donma Sürelerinin Hesabı
Hüseyin Günerhan


Vakum Tüplü Güneşli Su Isıtma Sistemi ile Standart Düz Kollektörlü Güneşli Su Isıtma Sistemlerinin Performans ve Verimlerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması
Etem Sait Öz, Engin Özbaş, Ramazan Dündar


Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemi Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi
Ali Kemal Yakut, Ömer Kaan, Arzu Şencan, Erkan Dikmen, Ahmet Kabul, Önder Kızılkan, İhsan Dostuçok


Vorteks Tüplerin Türkiye’deki Doğalgaz Boru Hatlarında Kullanım Olanakları
Mehmet Yılmaz, Adem Çelik, Mehmet Kaya, Kadir Bakırcı


Çalışma Akışkanı Olarak R-134a ve R-404a Kullanılan Çift Fazlı Güneç Enerjili Sıcak Su Üretme Sisteminin Tasarımı ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Sezayi Yılmaz, Emrah Deniz


Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı


Doğalgaz, Genel Bilgiler
Duran Önder


Doğalgaz Uygulamaları
Duran Önder


Konut Isıtmada Konfor Kontrol ve Enerji Tasarrufu
Martin Mayerjohann


Yakmada Elektronik Donanım ve Emniyet Sistemleri
Haluk Sözer


Kazanlarda Enerji Verimliliği ve Emisyonlar
Abdullah Bilgin


Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler
Ahmet Akçaoğlu


Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri
Serdar Hızıroğlu


Sanayi Brülörleri, Bekleri, Kullanım Yerleri
Karsten Noeske


Bacalar
Etem Uludağ


Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonu Cihazları Sistemleri
Sultan Örenay


Sanayi Tesislerinde Emniyet Donanımları
Hüseyin Cemal Hüseyin


Bireysel ve Merkezi Isıtma Sistemlerinin Tanıtımı ve Karşılaştırılması
Ahmet Türkeri


Gazla Çalışan Radyant Isıtıcıların Avantajları ve Projelendirme Detayları
Kerem Ünlü


Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi


Türkiye’nin Enerji Vizyonu
Abdurrahman Satman


Yüksek Entalpili Jeotermal Sahaların Aranma ve Geliştirilmesinde Yeni Teknolojiler
Tahir Öngür


Jeotermal Satnrallar İçin Kısa ve Uzun Süreli Kuyu Testleri
Bayram Erkan


Kuyu Testleri Analizinde Dekonvolüsyon ve Uygulamaları
Mustafa Nami Onur


Kızılcahamam İz Testi Analizi
Serhat Akın, Tevfik Kaya, Mahmut Parlaktuna


Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuarların Basınç ve Sıcaklık Davranışının Tahmini için Yeni Bir İzotermal Olmayan “LUMPED” Parametre Model ve Uygulamaları
Mustafa Nami Onur, Hülya Sarak, Murat Çınar, Ö. İnanç Türeyen, Abdurrahman Satman


Jeotermal Sahalarda Yapay Sinir Ağları Kullanılarak En Uygun Geribasım Lokasyonunun Bulunması
Serhat Akın, Mahmut Parlaktuna


Lupm-Parametre Modelleriyle Yapılan Performans Tahminlerindeki Belirsizliğin Değerlendirilmesi: İzmir Balçova-Narlıdere ve Afyon Ömer-Gecek Sahalarına Uygulamalar
Ö. İnanç Türeyen, Hülya Sarak, Mustafa Nami Onur


Jeotermal Sahalarda Kabuklaşma ve Çözüm Yöntemleri
Niyazi Aksoy


Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli
Abdurrahman Satman


Jeotermal Güç Santrallerinin İkinci Yasa Analizi
Mehmet Kanoğlu


Jeotermal Santrallarda Performans Gözlemi
Macit Toksoy, Umran Serpen, Niyazi Aksoy


Yoğuşmayan Gazların Jeotermal Santral Performansına Etkisi: Kızıldere Jeotermal Santralı
Gülden Gökçen, Nurdan Yıldırım Özcan


Kızıldere Jeotermal Santralının 23 Yıllık Performansının Değerlendirilmesi
Umran Serpen, Nebi Türkmen


Dora-1 Jeotermal Enerji Santralında Dış Sıcaklığa Göre Performans Değişimi
Macit Toksoy, Umran Serpen, Niyazi Aksoy


Jeotermal Santralların Akışkan Toplama, Taşıma ve Güvenlik Tesisatları
Cihan Çanakçı, Cankır Kurd Özdemir


Jeotermal Santrallarda Pompa Uygulamaları
A. Özden Ertöz


Jeotermal Elektrik Santrali Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemi Esasları
Arif Söylem


Jeotermal Sahalarda Santral Yeri Seçimi Ulusal Elektrik Dağıtım Sistemine Bağlantı
Muammer Argün


Jeotermal Santrallerin İşletilmesi
Fasih Kutluay, Sabri Saygılı


Jeotermal Santrallarda Performans Gözlemi İçin Veritabanı Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi İçin Bir Program: “Geoperform”
Gökhan Gülgezen, Emin Can Suer, Sıtkı Aytaç, Macit Toksoy


Jeotermal Elektrik Üretiminin Sosyo-Ekonomik Etkileri: Kızıldere Jeotermal Sahası
A. Kıvanç Kutluca, Gülden Gökçen


Jeotermal Güç Ekonomisi: Genel Bakış
A. Caner Şener, Macit Toksoy, Niyazi Aksoy


Jeotermal Kaynağa Dayalı Elektrik Üretimine İlişin Yasal Düzenleme ve Destekler
Saffet DurakVIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon2007)
Tarih: 25 Ekim 2007 – 28 Ekim 2007
Yer: İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

teskon2007

25-28 Ekim 2007 tarihleri arasında, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 1529’u kayıtlı  delege olmak üzere 3200’ü aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
* Kongre’de 39 oturumda 98 bildiri sunuldu,
* 3 Panel
o Tesisat Sektöründe yapılan Ar-Ge Çalışmaları
o Yapı Üretim ve Denetim Süreçleri
o Tesisat Mühendisliğinde ve Eğitimde Akreditasyon
* 11 Kurs
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Proje Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
o Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları
o Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi
o Basit Uygulamalarla Yeni Başlayanlar İçin Ekserji
o Isı Pompalarının Konutsal ve Endüstriyel Uygulamaları
o Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek
o Isı Değiştiricilerinden Kondens Tahliyesi
o Sprinkler Sistemlerinin Tasarım ve Uygulamaları
o Temiz Buhar
o Doğal Gaz Uygulamaları (Basınç Düşürme İstasyonu, Cihazlar Basınç Ayar Uygulaması, Endüstriyel Yakma Sistemleri, Alev Kontrol, Isı Kontrol Sistemleri)
* 8 Seminer
o Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi
o Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı
o Yüksek Binalarda Pis Su Tesisatı Tasarımı
o Hastanelerde Hijyen Ortamlarının Tesisat Tasarımı
o Temiz Oda Ameliyathane Klima Sistemlerinin Uygulama Yeterlilik (IQ), İşletme Yeterlilik (OQ) ve Performans Testleri (PQ)
o Enerji Verimliliği ve Enerji Etkin Tasarımlar
o Doğal Soğutma
o İletişim ve Kişisel Gelişim
* 2 Forum
o Yangın Yönetmeliği – 2007
o Proje Tasarım Esasları ve Formatı
* 2 Sabah toplantısı
o Oda ile Sektör Derneklerinin Tesisat Alanında Yaptıkları Çalışmalar ve İşbirliği
o CLIMA 2010
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 130 kuruluş katıldı.
* 15000’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


Sonuç Bildirgesi