Trabzon İklim Koşullarına Göre Isıl Performans Açısından Uygun Pencere Tiplerinin Belirlenmesi

Trabzon İklim Koşullarına Göre Isıl Performans Açısından Uygun Pencere Tiplerinin Belirlenmesi

Yalçın Yaşar, Asiye Pehlevan, Sibel Maçka

Bulunulan yerin iklimine göre ısıl performansı yüksek pencere tiplerinin seçilmesi binalarda tüketilen enerjinin önemli bir kısmını azaltmakla birlikte kullanıcılarının termal konforunu salaması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, seçilen pilot ilin iklim verileri doğrultusunda, Türkiye pazarında yer alan farklı tek ve çift cam kombinasyonlarından oluşturulan, ahşap çerçeveli pencerelere ait ısıl performans kriterleri (ısı geçirgenlik katsayısı – U-değeri,solar ısı kazanç katsayısı -SHGC,gölgeleme faktörü-SC,serinlik indeksi-DX), International Organization for Standardization (ISO),Europeon Committee for Standardization (CEN) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün ilgili standartlarında yer alan hesaplama yöntemleri referans alınarak tarafımızdan geliştirilen yazılım (Win-Energy 1.0) kullanılarak saptanmıştır. Sonuç olarak,bu kriterler doğrultusunda, Trabzon ili yaz-kış iklim koşullarına uygun enerji etkin pencere tipleri belirlenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur.