Bina-İçi Yüzeylere Çökelmiş Partiküllerdeki Uçucu Organik Madde İçeriğinin Niceliksel Analizi

Bina-İçi Yüzeylere Çökelmiş Partiküllerdeki Uçucu Organik Madde İçeriğinin Niceliksel Analizi

Sait C. Sofuoğlu, Mustafa Odabaşı, Aysun Sofuoğlu

Yakın zamana kadar partiküllerin Uçucu Organik Madde (UOM) içerii yalnız niteliksel olarak belirlenebiliyordu. Ancak, 2005 yılında Odabaı ve arkadaları (Atmospheric Environment, 39, 3763–3770) atmosferdeki partiküllerde UOM derişimlerini belirlemek için bir termal desorpsiyon – gaz kromatografi / kütle spektrometrisi yöntemi geliştirdi. Bu çalışmada, atmosferdeki partiküller için geliştirilen bu yöntem kullanılarak bina-içi ortamlarda yatay yüzeylere çökelmiş partiküllerde sorplanmış UOM’lerin niceliksel analizi yapılmıştır. Toplam 15 örnek, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi binalarından ve bir apartman binasından toplanmıştır. Ellidört UOM’den 18 adedi tüm örneklerde dedekte edilirken, 13 tanesi hiç bir örnekte tespit edilememiştir. Partiküllerdeki UOM derişimleri 0,007 ng/mg (1,4-dichlorobenzene) ilâ 226,4 ng/mg (nonanal) arasında değişim
göstermiştir. Toplam UOM deriimleri 14 ilâ 582 ng/mg arasında deiirken ortalama ve standart sapma deerleri, sırasıyla, 204 ve 138 ng/mg olmutur. Bina-içi partikül UOM deriimleri açık hava partikül deriimlerine göre ortalama yaklaşık iki katı daha yüksek bulunmuştur.