Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye’deki Toplu Konut Örnekleri

Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye’deki Toplu Konut Örnekleri

Nilhan Vural, Nihan Engin, Serbülent Vural

Sürdürülebilirlik, son yıllarda “yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji” gibi sözcüklerle ön planda olan ve aslında “daha iyi bir yaşamı insanlığa ve evrene sunmayı hedefleyen” pozitif bir kavramdır. Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirlik ile ilgili bilince yeni ulaşılmaktadır. Türkiye’de de gerek üniversiteler, gerekse pek çok özel kuruluşun ve devlet kurumunun bu konuda araştırmaları bulunmaktadır. Özellikle sürdürülebilir mimarlık bağlamında araştırmalar yoğunlaşmakta ve sürdürülebilir çevreler-kentler tasarlamak adına umut verici adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda kentsel mekanları oluşturan yapıların ve özellikle bu yapıların büyük çoğunluğunu oluşturan konutların tasarımı önem kazanmaktadır.

Türkiye’de her yıl çok sayıda konut inşa edilmektedir. Bunun önemli bir bölümünü de toplu konutlar oluşturmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir bir çevre yaratmada toplu konut uygulamalarının rolü ve önemi büyüktür. Türkiye’de genellikle nicelik olarak ele alınan, niteliği göz ardı edilen ve özellikle büyük kentlerde sayıları hızla artan toplu konutlar kentsel siluette ve kentsel ekosistemde önemli problemlere neden olmaktadır. Problemlerin çözüm noktasında sürdürülebilir toplu konut uygulamaları önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada sürdürülebilir mimarlık bağlamında oluşturulan toplu konut uygulamalarının Türkiye örnekleri ele alınarak irdelenmiştir. Amaç, bu örnekler üzerinden Türkiye’nin sürdürülebilir toplu konut perspektifine bakabilmektir.