Chıll-Sım Doğal Ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chıller Gruplarının Performans Ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı

Chıll-Sım Doğal Ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chıller Gruplarının Performans Ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı

Hasan Acül

Bu çalıĢmanın amacı, doğal ve evaporatif soğutma sistemli hava soğutmalı chillerlerin performans ve enerji verimliliği hesaplamalarının yapıldığı simülasyon yazılımı hakkında bilgi vermektir.
Yazılım, chillerlerin farklı koĢullarda performans hesaplamalarının yapılması, isteğe uygun chillerlerin mevcut bir ürün yelpazesinden seçilmesi, seçilen chiller için evaporatif ve doğal soğutma verimlilik ve kazanç analizinin yapılmasını kapsamaktadır. Yazılımın hedef kullanıcıları chiller üreticisi firmalar, bu ürünlerin tesisat/taahüt projelerini yapan tasarımcısı firmalar ve ürün kullanıcılarıdır.
Yazılımdan elde edilen temel bulgular ürün teknik performans değerleri, enerji verimliliği kazançları, chiller EER ve kompresör COP değer karĢılaĢtırmaları, kapasite artıĢları, harcanan bedeller ile yatırım geri dönüĢüm süreleridir. Yazılım sonuçları literatürde ve endüstride yapılan çalıĢmaların bulguları ile karĢılaĢtırılarak doğrulanmaya çalıĢılmıĢtır.
Yazılım gerek ürünü tasarlayan ve imal eden gerekse ürün tesisat projelendirmesini yapan mühendisler açısında önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede detaylı hesaplamalar ve analizler yapmak vasıtasıyla mühendislik zamanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlarken; enerji verimli ürün üretimi ve kullanımını destekleyecek veriler üretmektedir