Değişik Bina Modelleri İçin Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Değişik Bina Modelleri İçin Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Deniz Gölbaşı, Ertan Buyruk, Koray Karabulut, Beşir Şahin

Sürdürülebilir ve sağlıklı binaların başlıca işlevlerinden biri iç çevrede ısıl (termal) konfor koşullarının sağlanmasıdır. Günümüzde çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olan enerji sorunu ele alındığında, binalarda ısıl konforun minimum ısıtma enerjisi kullanarak sağlanması dolayısıyla, iç ve dış ortamı birbirinden ayıran ve ısı kontrolünde büyük bir rol oynayan bina cephelerinin ve bina yüksekliklerinin etkin olarak tasarlanması ve yapılandırılması gerekmektedir. Bina yüksekliği arttıkça binalar üzerindeki rüzgâr etkisi de önemini arttırmaktadır. Özellikle doğal salınım periyodu bir saniyenin üzerindeki binalar rüzgârla etkileşime girebilmekte ve rüzgâr kaynaklı salınımların etkisi hissedilebilir bir hale gelebilmektedir. Bu çalışmada dört farklı bina modelleri etrafındaki akış alanlarında; ortalama hız ve türbülans hız profillerinin ölçülmesi Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm tekniği (PIV) yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiş elde edilen sonuçlar Ansys Fluent paket programı ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Deneysel ve sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında genel olarak akış profillerinin birbiriyle uyumlu olduğu oluşan farklılıkların bina arkasındaki bölgelerde oluştuğu görülmüştür. Bina geometrilerine bağlı olarak bina arkasındaki girdap büyüklükleri değişmiştir. En büyük girdap geniş bina modelinde oluşmuştur. Deneylerde anlık hız alanları elde edilmiş, bu veriler kullanılarak zaman ortalama hız alanları , akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> çizilmiştir.