5687 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Gereğince, Merkezi Isıtma Sistemlerinde Gider Paylaşımı Konusunda İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.`nin Uygulamaları

5687 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Gereğince, Merkezi Isıtma Sistemlerinde Gider Paylaşımı Konusunda İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.`nin Uygulamaları

Koray Yiğit

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 18.04.2007 tarihinde kabul edilmiş ve 02.05.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun; Amaç başlıklı 1. Maddesinde “ Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.” denilerek amaç açıkça ortaya konmuştur.

Kanunun, 7. Maddesinin “c” bendinde “ Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.” denilerek ısınma maliyetlerinin ölçülerek hesaplanması/paylaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca yasaya bağlı olarak; 14 Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik” , 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” de çıkarılmıştır.

Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik”te Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistem, olarak tanımlanmaktadır.

İzmir Jeotermal A.Ş.’nin abonelerine sağladığı ısıtma hizmeti de yönetmelikteki tanıma uymaktadır. Yönetmelikte ısıtmanın nasıl ölçüleceği ve nasıl ücretlendirileceğini ilişkin birçok ayrıntı bulunmaktadır. 5627 sayılı kanunun 7. maddesi ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Kanunda belirtilen verimliliği sağlamak açısından İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’nin kurduğu ölçümlendirme ve değerlendirme sistemi; gerek verimlilik, gerekse de gider paylaşımını en sağlıklı yaklaşımlarla ortaya koymak açısından iyi bir örnek olarak değerlendirilmektedir.