Regresyon Analizi İle Bir Jeotermal Santralın Performans Modellemesi

Regresyon Analizi İle Bir Jeotermal Santralın Performans Modellemesi

Murat Karadaş, Murat Çelik, Macit Toksoy, Gülden Gökçen

Bu çalışmada, bir jeotermal elektrik santralının performansının jeotermal akışkan (brine) debisi, jeotermal akışkan sıcaklığı ve dış hava sıcaklığına göre değişimi incelenmiştir. Aydın, Salavatlı sahasında faaliyet gösteren, çift akışkanlı hava soğutmalı DORA-1 jeotermal santralının verileri ile çoklu regresyon analizi yapılmış, doğrusal ve logaritmik performans modelleri oluşturulmuştur. Bu regresyon modellerinin amacı, jeotermal elektrik santralının performansını etkileyen faktörlerin hepsinin aynı anda değişmesi sonucu santralın net elektrik üretim miktarını istatistikî açıdan tahmin etmektir. Yapılan analizlerde, jeotermal akışkan debisi ve dış hava sıcaklığının santral performansına etkisi % 95 güven aralığında anlamlı çıkmıştır. Modellerde klasik doğrusal regresyonun temel varsayımları sınanmıştır. Her iki modelde de hatalar arasında pozitif otokorelasyon bulunmuş ve Orcutt-Cochran Yöntemi ile otokorelasyon yok edilmeye çalışılmıştır. Durbin-Watson istatistiği 2’ye en yakın sonucu verdiği için, doğrusal regresyon modeli DORA-1 jeotermal santralının performansını en iyi açıklayan model olarak seçilmiştir.

Bu çalışma sırasında, DORA-1 jeotermal elektrik santralının 2010 yılına ait 8412 saatlik zaman verileri kullanılmıştır.