Sıvının Hakim Olduğu Jeotermal Rezervuarlarda Kuyu Basınç ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi

Sıvının Hakim Olduğu Jeotermal Rezervuarlarda Kuyu Basınç ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi

Yıldıralp Palabıyık, Ömer İnanç Türeyen, Mustafa Onur, Melek Deniz

Bu çalışmada, tek-faz sıvının hakim olduğu jeotermal sistemler için kuyu içinde basınç ve sıcaklık davranışını simüle edebilecek izotermal olmayan bir rezervuar modeli geliştirilmiştir. Model, rezervuar için kütle dengesi ve enerji dengesi denklemlerinin eş zamanlı çözümü esasına dayanmaktadır. Geliştirilen model aynı zamanda kuyu sıcaklığının gerçekçi simülasyonlarını yapabilmek için rezervuardan alt ve üst tabakalara olan ısı kayıplarını da modelleyebilmektedir. Doğrusal olmayan denklem takımları tamamen kapalı bir biçimde Newton yöntemi ile çözülmektedir. Model 2-boyutlu (rz) silindiriktir ve bu sayede kuyu dibi sıcaklık ve basınçlarının gerçekçi tanımlamalarını sağlamaktadır.

Bu modelle özellikle çalışmanın ana odak noktası olan sıcaklığın kararsız akış dönemindeki davranışları ve çeşitli formasyon ve kuyu özelliklerinin basınç ve sıcaklık davranışları üzerine duyarlılıkları çalışılmıştır. Bu çalışmada ele alınan sentetik örnekler kuyu dibi sıcaklığının gözeneklilik, zar faktörü ve geçirgenlik gibi diğer parametrelere kıyasla en çok kayaç ısıl iletkenliğine duyarlı olduğunu göstermiştir.