Bina Enerji Performansı Değerlendirme Araçları – Enerji Simülasyonu

Bina Enerji Performansı Değerlendirme Araçları - Enerji Simülasyonu

Gülsu Ulukavak Harputlugil

Bugün birçok sanayileşmiş ülkenin enerji tüketim yapısına bakıldığında bina sektörü tüketimi en büyük paya sahiptir. Bu nedenle de enerji verimliliği önlemlerinin birçoğu binaların enerji tüketimi üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye’de toplam enerji tüketiminin %37’sini binalar kaynaklıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 2007 tarihinde çıkarılan Enerji Verimliliği Yasası ve Bayındırlık Bakanlığı’nın 5 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile konutların enerji performansının belirlenmesi daha da önem kazanmaktadır. Buna karşın, konutların enerji tüketimini etkileyen pekçok parametre mevcuttur ve bu parametreler birbirleriyle ilişkilidir. Bu sebeple enerji tüketim parametreleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla kullanılan geleneksel istatistiksel yöntemlerin yanı sıra daha kapsamlı modellere ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada; kapsamlı modellere örnek olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak İzmir’e bağlı 3 ilçede (Konak, Karabağlar ve Balçova) bulunan 148 adet çok katlı binanın toplam enerji tüketimi tahminlenmiştir. Örnek binaların enerji performansları, Makina Mühendisleri Odası tarafından geliştirilen Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) kullanılarak belirlenmiş ve yapay sinir ağları sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Enerji tüketim girdileri olan imar durumu, ısıtma sistemi tipi, izolasyon varlığı, duvar toplam ısı transfer katsayısı, cam tipi, alan/hacim oranı, toplam dış yüzey alanı ve kat sayısı YSA modellerinde hem eğitim hem tahminleme aşamasında kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda en iyi tahminleme 3 gizli katman ile elde edilmiştir. R2 değerleri eğitim aşaması için 0,9821, test aşaması için 0,9685 bulunmuştur. Model duyarlılık analizi ile incelendiğinde tüm binanın enerji tüketimine en çok etki eden parametrenin ısıtma sistemi tipi olduğu görülmektedir. Cam tipi ile Alan/Hacim oranı en az etki oranlarına sahiptir.