Enerji Performansı Gereksinimlerinin Optimum Maliyet Düzeyinin Türkiye’deki Örnek Bir Ofis Binasında Yapılan İyileştirmeler İçin Hesaplanması

Enerji Performansı Gereksinimlerinin Optimum Maliyet Düzeyinin Türkiye’deki Örnek Bir Ofis Binasında Yapılan İyileştirmeler İçin Hesaplanması

Neşe Ganiç, A. Zerrin Yılmaz, Stefano P. Corgnati

Avrupa’da binaların enerji performanslarını arttırma ve karbon salımını azaltma hedefiyle 2002 yılında Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) yürürlüğe girmiştir. İhtiyaç duyulan ilave gereklilikler doğrultusunda, EPBD revize edilmiş ve söz konusu değişiklik 2010 yılında EPBD-recast olarak yayınlanmıştır. EPBD-recast ile “yaklaşık sıfır enerjili bina” ve buna paralel olarak “bina enerji performansı minimum gereksinimlerinin optimum maliyet düzeyi” kavramları ortaya konulmuştur. EPBD-recast ve ilgili yönetmeliğe göre, optimum maliyet düzeylerini belirlemek amacıyla binalar için enerji performansı ve maliyet analizleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli ve bu değerlendirmeler hem binaların yapımında hem de mevcut binaların iyileştirilmesinde dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan örnek bir ofis binası üzerinde çeşitli enerji performansı iyileştirmeleri EPBD ile sunulan yönteme paralel olarak analiz edilmiştir. Ilımlı kuru iklim bölgesini temsilen Ankara, sıcak nemli iklim bölgesini temsilen ise Antalya ili için örnek ofis binası çalışılmıştır. Çalışma kapsamında örnek ofis binasının karakteristik özellikleri tanımlandıktan sonra, değerlendirmeye alınan enerji performansı iyileştirme senaryoları açıklanmış ve bu senaryolar örnek bina için analiz edilmiştir.

Bu iyileştirmeler arasında, bina kabuğunda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra, soğutma sistemi ile aydınlatma sisteminde yapılabilecek iyileştirmeler de incelenmiştir.

Her bir iyileştirme senaryosu için, enerji performans analizleri ile bu enerji performanslarının optimum maliyet düzeyi hesaplamaları için gerekli çalışmalar EPBD-recast’e uygun olarak yapılmıştır. Maliyet hesaplarında ise Türkiye için farklı hesaplama süreleri ile değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kapsamında, optimum maliyet hesaplarının Türkiye için kullanılmasında oluşan sorunlar ile hesaplamada kullanılması kaçınılmaz olan varsayımların etkisi de tartışılmaktadır.