Yeşil Pazarlamanın Gelişimi ve Yeşil Tutundurma Stratejileri: İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği

Yeşil Pazarlamanın Gelişimi ve Yeşil Tutundurma Stratejileri: İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği

Çağla Pınar Utkutuğ

Sanayi devrimi ile birlikte kitlesel üretimin ortaya çıkışı, bir taraftan insan hayatını kolaylaştırırken, diğer taraftan sınırlı kaynakların üzerinde yarattığı baskı sonucu çevresel kirliliğe ve tahribata neden olmuştur. Yaklaşık son kırk yıldır bu alanda çaba gösterenler, hükümetleri ve işletmeleri bu sorunun çözüm yollarını aramaya yönlendirmekte ve zorlamaktadır. Bu alanda son yıllarda yürütülen çalışmalar ve araştırmalar, çevreyle dost teknoloji ve süreçlerin geliştirilmesi, yeşil ürünlerin üretilmesi bağlamında katkı sağlasa da, bu önleyici faaliyetler yeterli düzeyde değildir. Çevre kirliliğinin önlenmesini ve kaynakların sürdürülebilirliğini işletmeler açısından düşündüğümüzde, kullanılan yeşil teknoloji ve üretilen yeşil ürünler kadar, bu talebin oluşturulması, ürünlerin endüstriyel pazarlara ve tüketici pazarlarına ulaştırılması da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yeşil pazarlama, yeşil ürünlerin tasarlanmasından üretilmesine, fiyatlandırılmasına, dağıtılmasına ve tutundurulmasına dek uzanan bir süreç olarak ortaya çıkmakta, daha sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirme rolü de giderek önem kazanmaktadır.

Bu bildiride, yeşil pazarlama ile yeşil üretim kavramlarının birbirini tamamlayıcı ve destekleyici ilişkisini ortaya koymak amacıyla, yeşil tutundurma stratejileri ve inşaat sektörüne uygulanabilirliği ele alınmaktadır. Önerilen stratejiler, konutlar gibi kullanıcısı nihai tüketici olan yapılara uygun olarak saptanmıştır. Bu önerilerin amacı, yeşil binaların planlama, üretim ve işletim süreçleri boyunca, mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin, hissedarların ve pazarlamacıların çevresel sorunlara daha yaratıcı ve bilinçli çözümler üretebilmesi için sinerji yaratılmasıdır.