Sındırgı–Hisaralan (Balıkesir) Jeotermal Sahasının Jeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Sındırgı–Hisaralan (Balıkesir) Jeotermal Sahasının Jeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Niyazi Aksoy, Aşır Akkuş, Celallettin Şimşek

Çalışma alanı Balıkesir İli, Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Sındırgı jeotermal sistemi KB-GD uzanan Simav grabeni içerisinde yer alan Mezozoik yaşlı Ofiyolitik birimleri kesen düşey faylara bağlı olarak oluşmuştur. Mezozoik birimler alanda, kireçtaşı, radiolarite ve serpantinitlerden oluşmaktadır. Birim üzerine uyumsuzlukla Neojen yaşlı kumtaşı, silttaşı ve killi kireçtaşlarının oluşturduğu seriler gelmektedir. Çalışma alanındaki tüm birimleri Üst Pliyosen yaşlı volkanik kayalar uyumsuzlukla örtmektedir. Sındırgı jeotermal sisteminin ana haznesini kireçtaşları oluşturmaktadır. Sıcak suların büyük çoğunluğu fay sistemi boyunca kaynaklar şeklinde yüzeye çıkmaktadır. Sındırgı jeotermal sistemininden örneklenen suların izotop ve kimyasal yöntemlerle değerlendirildiğinde, çalışma alanındaki sıcak suların kısa dolaşımlı meteorik kökenli olduğu, kaynakların sıcaklıkları 58.2-96.6oC, elektriksel iletkenlikleri 597-1506 μS/cm arasında değiştiği belirlenmiştir. Jeotermal akışkan Na-HCO3 su tipindedir. Ayrıca, önemli oranda As, Al ve Li içermektedir. Alanda yüzeye yaygın bir şekilde çıkan jeotermal sular tarvertenleri oluşturmaktadır. Örneği Türkiye’de başka bir alanda gözlenmemiş olan ve baca şeklinde yükselen güncel traverten oluşumları, mutlaka korunması gereken doğal bir mirastır. Sahada kuyu delinmesi yasaklanmalı. Sadece doğal boşalımları kullanacak, traverten oluşumuna engel olmayacak projeler geliştirilmeldir.