İYTE Kampüs Yerleşkesinde Binaların Enerji Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Enerji Denetimi ile İlgili Öneriler

İYTE Kampüs Yerleşkesinde Binaların Enerji Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Enerji Denetimi ile İlgili Öneriler

Başak Güçyeter

Günümüzde mevcut binaların enerji performanslarının saptanabilmesi ve gereken kısıtlayıcı önlemlerin alınması ile ilgili çalışmalar giderek ivme kazanmaktadır. Bu genel çerçeve kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs yerleşkesinde bulunan altı bina enerji performansları açısından değerlendirilmiştir. Bir ön çalışma niteliğinde olan bu değerlendirmede binaların yapısal özellikleri ve geçmiş 12-48 aylık dönemlerdeki enerji (elektrik ve yakıt) tüketim verileri üzerinden bu altı binanın enerji performanslarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan enerji denetimi kavramının tanımlanması ve bu denetimlerin gerçekleştirilebilmesi için ne tür verilerin elde edilmesi gerektiğinin özetlendiği çalışmada yapıların enerji tüketim davranışlarını izleyebilmek için yapılacak çalışmalarda uygulanacak yöntemlerin, yapıların fiziksel şartları ile ilişkisi ve bu ilişkilerin mevcut binalarda ve yeni tasarımlarda hangi kriterler üzerine kurgulanması gerektiğini saptamaya yönelik öneriler içermektedir.