Binayı Oluşturan Sistemler Arasındaki Etkileşim ve Ekip Çalışmasının Önemi Mimar Tesisat Mühendisi İş Birliği

Binayı Oluşturan Sistemler Arasındaki Etkileşim ve Ekip Çalışmasının Önemi Mimar Tesisat Mühendisi İş Birliği

Gönül Sancar Utkutuğ

Bu çalışmanın amacı giderek hassaslaşan konfor taleplerini karşılamaya yönelik olarak, enerji etkin yaklaşımların yanısıra, hızlı gelişen teknolojinin bina tasarım/üretim/işletim sürecine etkisini vurgulamaktır.

Enerji ve teknoloji bağlamında bina tasarımına girdi verebilecek farklı disiplinlerin içerdiği çok boyutlu bilgi ve deneyim, geleneksel tasarım sürecini değişmeye zorlamaktadır. İlk adımdan itibaren disiplinlerarası ekip çalışması yapılmasını gerektiren yeni süreç, tasarım amaçlarının belirlenmesinden, sistem kararlarının alınması, uygulanması hatta işletime kadar geniş bir alanda işbirliğinin sürekliliğini zorunlu hale gerektirmektedir.

Bu amaca yönelik olarak kabuk, strüktür ve servis (ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma) sistemleri şeklinde bir soyutlama ile binaya odaklanılması, çalışmanın ana teması olan sistemlerarası entegrasyon artışı ve disiplinlerarası işbirliğinin tartışılmasını kolaylaştırmaktadır.

Sistemlerarası etkileşim ve dayanışmadan hareketle, çevre denetiminden sorumlu servis sistemlerinin yükünü hafifletmek açısından, enerji etkin kabuk ve strüktür tasarımının önemi vurgulanmakta; mimar ve tesisat mühendisinin işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir.

Bu çalışmada genel çizgileri ile tartışılan teorik taban ve yaklaşımlar, “Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar Mühendis İşbirliğini Yansıtan Üç Örnek Bina” (E. Bilgin, G. Utkutuğ) başlıklı bildiride yer verilen bina ölçeğindeki analizlerle birbirini tamamlamaktadır.