Endüstriyel Gaz Temizlenmesi ve Hava Kirliliğinin Kontrolü

Endüstriyel Gaz Temizlenmesi ve Hava Kirliliğinin Kontrolü

Osman F. Genceli

Özellikle son yıllarda yoğun sanayileşmenin olduğu bölgelerde ortaya çıkan hava kirliliğinin insan sağlığını ve çevre dengesinin bozulmasını tehdit etmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır.

Bu bildiride öncelikle hava kirliliğine neden olan kirleticilerin fiziksel ve kimyasal özelikleri açıklanacak, tanımları ve sınıflanması verilecektir. Hava kirliliği konusundaki ~eşitli ülkelere ait yönetmelik ve kanunlar kısaca değerlendirilecektir. Daha sonra hava kirlenmesinde önemli bir rol üstlenen değişik prensiplere göre çalışan;

* Mekanik toz tutucular
* Elektrostatik toz tutucular
* Kuru ve ıslak filtreler

ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilerek, havadaki ve atık gazlarda bulunabilen kirletici taneciklerin özelikleri, kaynakları, boyut ve dağılımları yanı sıra, toz toplama sistemlerinin herbirinin kullanılma aralığı, toz toplama verimi, bunların tasarımlarına ait özelikler ve çeşitli endüstri kolları için en uygun gaz temizleme yöntemleri açıklanmaya çalışılacaktır.