Konutların Daha Yüksek Isıl Verim ve Daha Düşük Emisyonlu Yeni Sobalar ile Isıtılması

Konutların Daha Yüksek Isıl Verim ve Daha Düşük Emisyonlu Yeni Sobalar ile Isıtılması

Ali Durmaz, Atıl Boran, Yücel Ercan

Düşük yatırım ve işletme giderleri nedeni ile sobalar, düşük ve orta gelir toplum kesiminin bina ısıtılması ile
ilgili başlıca enerji altyapısını oluşturmaktadır. Bu kesimde düşük kalite ucuz yakıtlara olan eğilim, soba
işleticilerinin yakma tekniğine uygun biçimde eğitilmiş olmamaları, soba tesisatının genelde tekniğine uygun
biçimde oluşturulmaması, alçak baca yükseklikleri ve soba yapısal nedenlerinden dolayı bu tesislerin birim
yakıt başına hava kirliliğine olan etkileri çok daha yüksek olmaktadır. Enerji ekonomisi ve hava kirliliği
kontrolu yönünden sobaların ısıl verim ve emisyon davranışlarının iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Isıtmada kullanılan sobalar genel olarak kovalı ve kovasız olarak iki ana gruba ayrılabilir. Yapılan soba
testleri, kovasız sobaların üstten yakılması durumunda kovalı sobalara kıyasla yanma veriminin daha
yüksek, ısıl verim ve emisyonlarının daha düşük olduğunu göstermiştir. Kovalı sobalar daha düşük yanma
verimine, daha yüksek ısıl verim ve emisyonlara sahiptir. Ne kovalı ne de kovasız sobalar aynı anda hem
yüksek ısıl verim ve hem de düşük emisyon özelliklerini birlikte gösterememektedirler. Yapılan kapsamlı
deneysel çalışmaların sonuçlarından yararlanılarak her iki sobanın üstünlüklerini (yüksek ısıl verim, düşük
emisyonlar) bünyesinde birleştiren, linyitlerin temiz ve verimli yakılmasını sağlayan yeni bir soba
geliştirilmiştir. Bu çalışmada düşük hava kirletici emisyonlar ve yüksek ısıl verimli bu sobanın test sonuçları
ve ekonomik analizleri, alışılmış soba verileri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar incelenmiştir.