Hastanelerde (HVAC) Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemleri

Hastanelerde (HVAC) Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemleri

Ömer Demirel

Hastanelerde tedavinin yanında en önde gelen gereklilik hijyenin sürekli sağlanmasıdır. Bu ise tıp ve teknik personelin yüksek standartlarda eğitimi, organizasyonu ve sorumluluğu yanında hastane binalarının ve yan tesislerin projelendirme ve konstrüksiyonunda hijyenik faktörlerin gözönüne alınabilmesi ile mümkün olmaktadır. Burada ise özellikle HVAC sistemlerinin projelendirilmesi, tesis edilmesi, işletilmesi ve bakımı özel bir önem arzetmektedir.

Hastanelerde klima sisteminin fonksiyonları sıcaklık ve nem kontrolunun yanısıra havada taşınabilen mikro-organizma ve toz oranında, atık anestezik gaz ve kötü kokuların oranında önemli ölçüde azalma sağlamasıdır. Ameliyathane suitlerinde ise enfeksiyon risklerini düşürebilmek için ameliyat masasının üstü ve alet masası gibi özel koruma gerektiren alanlarda havada taşınabilen mikroorganizma konsantrasyonunu belirlenen limitlerin altında tutması ve odalar arasında gerekli hava akışının sağlanması gibi hijyenin sağlanması için gerekli hayati faktörler ancak iyi projelendirilmiş klima sistemleri ile mümkün olmaktadır.

Bu bildiride hastanelerde klima sistemlerinin dizaynı, havada taşınabilen parçacıklar yoluyla enfeksiyon riskine bağlı olarak, besleme havasının ve oda havasının değişik seviyelerdeki sterilitesine göre oda classları; besleme havasının 1., 2., ve 3. kademe filtrasyonu; taze hava oranları; besleme hava debileri; resirküle hava kullanımı; odalararası hava akışı ve bunu sağlamak için kullanılan hava debisi kontrol cihazları; gürültü seviyeleri; hava kanalları; hava sızdırmaz damperler; yangın damperleri kullanımı; klima santrallerinde aranılan hijyenik faktörler ve santral konfigürasyonu; hijyenikliği sağlamak üzere tesis edilecek hava kilitleri; ameliyathanelerde kirlenme faktörü ve laminarakımlı sistemler; ameliyathanenin normal kullanma saatleri dışındaki çalışması gibi
konular tartışılacaktır.