Soğutma Yükü Hesaplamalarının Bilgisayar Destekli Analizi

Soğutma Yükü Hesaplamalarının Bilgisayar Destekli Analizi

Abdullah Yıldız, Mustafa Ali Ersöz, Ali Altıner, Tahir Berkay Bilki

Yapılarda ısıl konfor ve enerji etkin kullanımına yönelik çalışmalar genelde ısıtma sistemlerini içermektedir. Ancak, sıcak iklim bölgelerinde soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji etkin bina tasarımında amaç, enerji tüketimini en aza indirgemektir. İklimlendirme sistemlerinin kapasite yüklerinin belirlenmesinde soğutma yükü hesaplamaları önemli etkenlerden birisidir. İklimlendirme projelerinde ısı kazançlarının hesaplanması birçok yöntem ile yapılabilmektedir. Bu çalışmada örnek bir yapının FineHVAC bilgisayar programı kullanılarak farklı yöntemler ile ısı kazanç hesaplamaları yapılarak her bir metottan elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.