Düz Çatılarda Gizli Enerji Depolama Potansiyelinin İzmir Örneği Bağlamında Değerlendirilmesi

Düz Çatılarda Gizli Enerji Depolama Potansiyelinin İzmir Örneği Bağlamında Değerlendirilmesi

Ayça Tokuç, Tahsin Başaran, Cengiz Yesügey

Yapının ısıl gereksinimlerini sadece mimari elemanları kullanarak karşılamak günümüzde mümkün değildir. Tamamen pasif yapıların tasarlanabilmesi ve uygulanabilmesi, ancak yapı malzemeleri ve bir araya geliş özellikleri üzerine yapılan araştırmaların artırılması ile olasıdır. Bu noktada, malzeme teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler, yapı elemanlarında gerek kullanılan malzemelerde gerekse elemanların detaylandırılmasında çeşitliliği ve yeni olanakları beraberinde getirmektedir. Bunların arasında yaygın olarak kullanılmamakla birlikte faz değişim malzemeleri (FDM) de bulunmaktadır. FDM, sabit bir sıcaklık aralığında eriyip katılaşır ve faz değiştirdiği sıcaklık aralığında geleneksel yapı malzemelerinden daha fazla ısıl kapasiteye sahiptir. Yapı kabuğunda FDM kullanılması sayesinde güneş enerjisinin gizli ısıya çevrimi gerçekleşmekte ve elemanın ısı yalıtım özelliği iyileştirilmektedir. Bu çalışmada, FDM’lerin yapı kabuğu elemanlarında kullanılmasına yönelik bir yöntem geliştirilerek İzmir ilinde düz çatılarda FDM kullanılması ile enerji depolama kapasitesinin artırılmasının yaz döneminde iklimlendirilen bir mekana getireceği potansiyel katkılar deneysel çalışma ve benzetim yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmada, öncelikle kurulan deneysel düzenek yardımıyla ANSYS Fluent modeli doğrulanmış, ardından İzmir ilinde tipik bir düz çatı elemanında farklı kalınlıklarda 27°C faz değişim sıcaklığına sahip FDM eklenmesi modellenmiştir. Sonuçta, değerlendirilen FDM’nin bu kullanım için uygun olmadığı, ancak bu yöntem kullanılarak farklı FDM ve detayların değerlendirilebileceği ortaya konmuş ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.