Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetim: Günümüz Bilgi ve Pratiği

Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetim: Günümüz Bilgi ve Pratiği

Macit Toksoy

Sınıflardaki iç hava kalitesi (ĠHK), iç çevre kalitesinin altı bileşeninden (ısıl konfor, iç hava kalitesi, aydınlanma, akustik konfor, koku, titreşim) biridir. Çocuk dostu, yüksek performanslı bir okul binasından beklenen özelliklerinden üç tanesi (1) okula devamlılığı arttırmak, (2) hatırlama aktivitesini yükseltmek, (3) öğrenme performansını geliştirmektir. Bu üç özellik okul içindeki, sınıflardaki iç hava kalitesi ile yakından ilgilidir. Yapılan araĢtırma sonuçlarına bakıldığında, tüm dünyada okul çocuklarının büyük bir bölümü iç hava kalitesi açısından uygun olmayan ortamlarda günlük hayatlarının önemli bir zaman dilimini geçirmektedirler. Bu olgu yetiĢkinlerin iç hava kalitesi uygun olmayan hacimlerde bulunmasından daha sorunlu bir durumdur. Çünkü çocuklar gelişme çağında olduklarından vücut ölçülerine göre izafi olarak yetişkinlerden daha fazla havayı solurlar. Böylelikle hava içindeki zehirleyici ve kirletici maddelere karĢı daha büyük risk altındadırlar.
Ġç hava kalitesinin öğrencilerin sağlığını ve öğrenme performansını etkilediği araştırmalar sonucunda kesinlik kazanmıĢtır. Bu durum öğretmenler için de geçerlidir. Bu sonuç pek çok ülkede okulların iç hava kalitesi açısından durumunun belirlenmesine yönelik araĢtırmaların yapılmasına, okullarda iç hava kalitesinin iyileştirilmesi ve uygun iç hava kalitesinin sağlanabilmesi için (ABD‘de, Avrupa Birliğinde, Brezilya‘da olduğu gibi) çeşitli yöntemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada okullarda iç hava kalitesi konusunda yapılan bu araĢtırmalar, bu araĢtırmaların ortak sonuçları, okullarda uygun iç hava kalitesinin sağlanması konusunda geliştirilen yöntemler ele alınmıştır.