Avrupa ve ABD Okullarında İç Çevre Kalitesi – Öğrenci Sağlığı ve Öğrenmesine Etkileri

Avrupa ve ABD Okullarında İç Çevre Kalitesi – Öğrenci Sağlığı ve Öğrenmesine Etkileri

Ulla Haverinen Shaughnessy

Okullar, çocuklar için evlerinden sonra gelen ikinci en önemli iç ortamlardır. Fakat okulların iç çevre kalitesinden sıklıkla ödün verilmekte; bu da çocukların sağlığı ve öğrenim çıktıları ile iliĢkilendirilmektedir. Ġç çevre kalitesinin yönetimi, ısıl Ģartların ve yeterli havalandırmanın kontrolünü kapsamaktadır. Okullardaki ısıl çevrenin kontrolü ve yeterli havalandırmanın sağlanması, semptomları ve hastalığa bağlı devamsızlığı azaltabileceği gibi performans ve öğrenmeyi de iyileĢtirebilir. Havalandırma hızının düĢük olması insan sağlığı ve performansı üzerindeki olumsuz etkilerin ana sebebi olan iç hava kirleticilerine maruziyeti artırabilir. Bu yüzden, kirletici kaynak kontrolü temel strateji olmalıdır. Etkili nem kontrolü, rutubet ve küf problemlerini engelleyebilir ve öğrencilerin solunum sağlığına olumlu bir katkıda bulunabilir. Son çalıĢmalar temas sıklığı yüksek yüzeylerin temizliğinin sağlık etkileriyle, özellikle, sindirim sistemi ile ilgili semptomlarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Avrupa ve ABD okullarında yapılan çalıĢmalar, okullardaki iç çevre kalitesi yönetiminin potansiyel yararlarını anlamaya yardımcı olmuĢtur. Etkili yönetimin ilk adımı izlemektir: Dünya Sağlık Örgütü çocukları çevresel tehlikelerden korumak için gönüllülük yaklaĢımıyla yeni göstergelere dayalı olarak Parma taahhütlerini izlemek için bir anket geliştirmiştir.